Үндэсний баялаг

ДУУССАН
Эдийн засагчдын сэтгэлгээ, эдийн засгийн бодлого, улмаар дэлхий дахины чинээлэг байдалд Адам Смитийн бичсэн Үндэсний Баялгийн мөн чанар, учир шалтгааны талаарх судалгаа зохиолоос илүү нөлөөлсөн ном байхгүй.
Зохиогчид: