Authors: Морган Хаузэл
Soft, Хэмжээ: 140х205, Page total: 220