Мүракамигийн ээлжит бэстсэллэр бүтээл
Зохиогчид: Мүраками
Зөөлөн, Хэмжээ: 120х190, Хуудасны тоо: 136