Энэ аймшигт хэргийг өгүүлэхийн өмнө бид алт ид төлбөрийн чухал хэрэгсэл болж байсан үеийг санах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ түүхээ хамгийн зартай гэмт хэргүүд үйлдэгдэж байсан газар – Лондонгоос эхлэе.
Зохиогчид: