Монголын тухай тэмдэглэл

ДУУССАН
Зохиогчийн Угтвар үг Миний бие 1807 онд Бээжин дэх Оросын Санваартны Төлөөлөгчийн газрын гишүүнээр томилогдсон юм. Алс холын энэ орны тухай олон хүн ном судраас мэддэг байсан боловч очиж үзсэн нь цөөн байлаа, иймд тус орноор зорчих болсондоо би их
Зохиогчид: