Библи: Тун товчхон танилцуулга ном нь өөр өөр ард түмнүүдийн тэмдэглэн үлдээсэн Библийн судруудыг шинжлэн судалжээ.
Зохиогчид: