Будда: Тун товчхон танилцуулга ном нь Буддагийн амьдрал, номлолын талаарх ээдрээтэй бөгөөд зөрчилтэй судруудыг шинжилжээ.
Зохиогчид: