Улс төр: Тун товчхон танилцуулга ном нь эртний сонгодог эринээс ХХ зуун хүртэлх хугацаанд улс төр хэрхэн хувьсан хөгжсөнийг тэнцвэртэйгээр тайлбарлажээ.
Зохиогчид: